و بله؛ شب امتحان و ایده‌ای دیگر!

خب Arum که آهسته پیوسته داره تو سوپِ جوشان مغزم بار میاد… اینم از این. استاد یه چیزی گفت (که سر کلاس نبودم اون جلسه) و بووم! یه ایده قدیمی که متوقف/کنسل شده بود خیلی جدی برگشت به میدان!

پیش باد!

۱۳ بهمن خونین ۱۴۰۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *